Podsumowanie projektów socjalnych

W dniu 28.11.2023 zakończono realizację projektu socjalnego „Prosto na szczyt”. Beneficjentami było 8 osób dotkniętych problemem bezdomności. Głównym celem projektu socjalnego było: motywowanie do utrzymania abstynencji poprzez ułatwienie dostępu do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikło, iż powyższy cel został częściowo osiągnięty. W/w rzadziej sięgali po napoje alkoholowe w sytuacjach kryzysowych, ponadto wydłużył się czas utrzymania abstynencji. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów uzależnienia, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń na terenie miasta. Udział w projekcie był dla beneficjentów ciekawym doświadczeniem oraz alternatywą do spędzenia wolnego czasu. Wysoka frekwencja na zajęciach oraz rozmowy z uczestnikami potwierdziły fakt zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

 

Dnia 30.11.2023r. zakończono realizację projektu socjalnego “Warsztaty dla osób bezrobotnych 45+ w gminie Skarżysko-Kamienna”. Celem projektu była pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku- Kamiennej, jak również zmniejszenie problemu wykluczenia społecznego i ponownego wejścia na rynek pracy. Przez cały okres trwania projektu realizowano warsztaty prowadzone przez specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa, prawnika i doradcę zawodowego. Miały one dodatkowo na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej, pobudzenie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności poszukiwania pracy oraz zachęcenie do szkoleń i podnoszenia swoich kwalifikacji. Uczestnicy projektu wykonywali również prace społeczno-użyteczne w placówkach na terenie gminy, których celem było nabycie nawyków pracy. W projekcie wzięło udział 13 bezrobotnych klientów MOPS zamieszkałych w Skarżysku – Kam. Powyższe działania ukończyło 12 uczestników. Po zakończeniu projektu 3 osoby zadeklarowały podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podczas zajęć podsumowujących przeprowadzano rozmowy z uczestnikami, które miały na celu pomoc w ocenie czy przeprowadzone działania przyniosły zamierzony efekt. Z relacji uczestników powyższy projekt przyczynił się do zmniejszenia wykluczenia społecznego i ponownego wejścia na rynek pracy. Zdaniem beneficjentów w/w działania mogą być przeprowadzane długofalowa oraz cyklicznie.

 

Dnia 01.12.2023r. zakończono realizację projektu socjalnego „Stawiam na Siebie”, który skierowany był do osób bezrobotnych borykających się z problemem uzależnienia alkoholowego. Z zajęć skorzystało 12 osób zamieszkałych w Skarżysku-Kamiennej. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa osób bezrobotnych, ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej, przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy lub powrotu do czynnego życia zawodowego oraz motywowanie do utrzymania abstynencji poprzez uczestnictwo w grupie wsparcia. Uczestnictwo w zajęciach było okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnienia, instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ową problematyką na terenie miasta, zdobycia wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymiany informacji, umiejętności i doświadczeń, kreatywnego myślenia, wzajemnego wspierania się oraz sposobem na spędzenie wolnego czasu. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli we wszystkich realizowanych działaniach, a przedstawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ich efektem był wzrost motywacji do podjęcia zmian i utrzymania abstynencji. Uczestnicy wskazywali na konieczność realizowania podobnych projektów w kolejnych latach.

Komentowanie jest wyłączone.