Projekty

Aktualnie realizowane programy pomocowe:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Klub Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ciągu ostatnich lat działalności zrealizował następujące programy pomocowe:
Programy zrealizowane:

 • MAJ 2005 – GRUDZIEŃ 2006
  • “Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych”
  • Adresaci: 50 osób
  • Cel: udzielenie uzależnionym i ich rodzinom pomocy w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy
 • MAJ 2005 – GRUDZIEŃ 2005
  • “KIS jako jedna z form zatrudnienia socjalnego”
  • Adresaci: 30 osób
  • Cel: merytoryczna organizacja pracy KIS oraz przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i edukacyjno-pomocowym
 • CZERWIEC 2006 – GRUDZIEŃ 2006
  • “Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem”
  • Odbiorcy: 20 osób
  • Cel: reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
 • LUTY 2006 – CZERWIEC 2006
  • “Akademia Przedsiębiorczości 50+” przy współpracy z Radą Krajową Demokratycznej Unii Kobiet w Warszawie
  • Adresaci: 25 osób 50+
  • Cel: nabycie umiejętności w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • LUTY 2006 – GRUDZIEŃ 2007
  • “Wspieranie funkcji rodziny” realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
  • Odbiorcy: 35 rodzin
  • Cel: kompleksowa opieka rodzin mających trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku, przeżywających kryzysy życiowe, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem, z problemem alkoholowym
 • MAJ 2006 – CZERWIEC 2007
  • “Niepełnosprawni u progu aktywności zawodowej” realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2004-2006
  • Beneficjenci: 50 osób bezrobotnych niepełnosprawnych
  • Cel: zwiększenie potencjału zawodowego i możliwość uzyskania informacji na temat rynku pracy, propagowanie idei zatrudnienia niepełnosprawnych wśród pracodawców, kompleksowe poradnictwo indywidualne i grupowe
 • MARZEC 2007 – LIPIEC 2007
  • “Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy”
  • Adresaci: 20 osób bezrobotnych
  • Cel: promocja zatrudnienia osób wykluczonych społecznie, mających trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy, z pełnieniem ról społecznych, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo
 • MAJ 2007 – GRUDZIEŃ 2007
  • “Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych i współuzależnionych”
  • Adresaci: 30 rodzin
  • Cel: reintegracja osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie poprzez indywidualne i grupowe działania o charakterze terapeutycznym i samopomocowym
 • PAŹDZIERNIK 2008 – WRZESIEŃ 2010
  • PROJEKT KONKURSOWY “Nowy Start” – PODDZIAŁANIE 6.1.1
  • O PROJEKCIE: Projekt kładzie nacisk na dostosowanie formy, rodzaju i czasu wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjenta, związanych z jego sytuacją życiową. Wszystkie formy wsparcia wychodzą naprzeciw realnym potrzebom osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Świadczenie kompleksowej identyfikacji możliwości/potrzeb beneficjentów zostanie poprzedzone staranną procedurą naboru, która obejmować będzie szeroką informację o projekcie w lokalnych mediach, a także przeprowadzeniem indywidualnej rozmowy z kandydatami na temat ich oczekiwań, potrzeb, ograniczeń i obaw.
  • CELE: Celem ogólnym jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.:
   1. Opracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
   2. Psychologiczną diagnozę kompetencji społecznych,
   3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w punktach konsultacyjnych przez: prawnika, psychologa, lekarza medycyny pracy, profilaktyka uzależnień, doradcę zawodowego.
   4. Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
   5. Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.
  • Działania projektowe są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
   • równość szans,
   • rozwój lokalny (zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego),
   • innowacyjność (Indywidualne Plany Działania),
   • rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy).
  • GRUPA DOCELOWA: Zgodnie z założeniami działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnicy projektu to klienci MOPS zagrożeni wykluczeniem społecznym z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej mający największe trudności z wejściem i utrzymaniem się na regionalnym rynku pracy. Ostateczna liczba beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu to 100 osób. Wsparcie kierowane będzie głównie do osób:
   • długotrwale bezrobotnych,
   • młodzieży do 25 roku życia,
   • kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy,
   • osób niepełnosprawnych,
   • osób 45+.
  • DZIAŁANIA: Kompleksowe objęcie wsparciem 100 osób będzie miało formę spotkań indywidualnych i grupowych. Poradnictwo indywidualne odbywać się będzie 5 dni w tygodniu, w godzinach adekwatnych do potrzeb beneficjentów. Beneficjenci korzystać będą z porad doradcy zawodowego, prawnika – w zakresie prawa pracy, a także z psychologiczno-profilaktycznej i lekarskiej diagnozy przydatności zawodowej. Poradnictwo drogą telefoniczną (bezpłatna infolinia 800) i mailową dostępne będzie przez 5 dni w tygodniu. Forma grupowa wykorzystana zostanie jako jedna z profesjonalnych metod wsparcia i obejmować będzie zajęcia w grupach 15-18 osobowych z doradcą zawodowym i psychologiem, oraz 3 osobowych z informatykiem. W ramach działań towarzyszących każdy z uczestników zapewniony będzie miał zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo w formie biletów komunikacji miejskiej.
  • PLANOWANE REZULTATY
   1. “Twarde” rezultaty:
    • 100 osób uzyska możliwość korzystania z indywidualnych i grupowych form doradztwa przez 5 dni w tygodniu w okresie 22 miesięcy,
    • 100 beneficjentów uzyska diagnozę własnych kompetencji zawodowych i społecznych w ramach indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
    • każdy beneficjent uzyska specjalistyczną diagnozę psychologiczną i lekarską na temat przydatności zawodowej,
    • opracowanie 100 Indywidualnych Planów Działania,
    • opracowanie i wydanie beneficjentom materiałów informacyjnych.
   2. “Miękkie” rezultaty dotyczą zwiększenia potencjału zawodowego beneficjentów. Przyczynią się do tego:
    • pozyskanie wiedzy: w zakresie posiadanych predyspozycji/możliwości/aspiracji zawodowych, doboru odpowiedniego kierunku i formy szkolenia zawodowego, własnych praw i możliwości dostępnego wsparcia związanego z aktywizacją zawodową,
    • zmiana postaw: przełamanie osobistych barier, wzrost samooceny i poziomu motywacji.
    • beneficjenci rozwiną umiejętności społeczne.

 • CZERWIEC 2008 – GRUDZIEŃ 2012

Komentowanie jest wyłączone.