Kształcenie Inspiracja Szkolenie

 • LISTOPAD 2012 – PAŹDZIERNIK 2014
  • PROJEKT “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – PODDZIAŁANIE 7.2.1
  • PROJEKCIE: Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wynika, iż wśród ponad 84 tysięcy osób bezrobotnych 1/5 stanowią osoby młode do 25 roku życia w tym prawie 50% kobiet (stan na 30 kwietnia 2012 r.). W powiecie skarżyskim stopa bezrobocia na koniec marca 2012 r. wyniosła 26.4% (7 714 osób) i była najwyższa w województwie (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej). Wśród osób zarejestrowanych w PUP Skarżysko-Kamienna 56,34% (4 196 osób) stanowią mieszkańcy miasta, a osoby do 25 roku życia stanowią 14,97% (628 osób) ogółu osób zarejestrowanych wśród których 300 osób to Kobiety (dane PUP Skarżysko-Kamienna na 30 kwietnia 2012 r.).
   Z ewaluacji przeprowadzonej wśród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2009 roku na grupie 398 osób wynika, iż 6% badanych stanowią osoby do 25 roku życia. Każdego roku ponad 1 800 rodzin korzysta ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-kamiennej (w tym 61% osób wnioskujących to kobiety) z czego ponad 300 klientów to osoby do 25 roku życia. Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń Ośrodka jest bezrobocie i ubóstwo. Jak wynika z ewaluacji, 67% badanych klientów Ośrodka posiada wykształcenie maksymalnie zawodowe, a 24% ankietowanych nie posiada żadnego zawodu. W grupie przeważają osoby młode do 25 roku życia. Brak wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia jest bezpośrednią przyczyną ubóstwa jak wskazuje 60% badanych. Brak pracy jest dośw destrukcyjnym powodującym pogłębianie się zjawiska. W/w dane dowodzą, iż zjawisko wykluczenia wśród osób młodych jest bardzo poważnym problemem społecznym zarówno dla Urzędów Pracy jak i Ośrodków Pomocy Społecznej.
   W ramach konsultacji z klientami przeprowadzonymi w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwietniu 2012 roku wynika, iż brak wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podstawowych umiejętności komputerowych oraz motywacji i wsparcia jest barierą, której nie są w stanie samodzielnie pokonać i działać aktywnie na rynku. Określony poniżej cel główny oraz cele szczegółowe stanowią realną odpowiedź na problemy, z którymi borykają się młodzi klienci OPS. Ze względu, iż osoby wykluczone społecznie często doświadczają dysfunkcji w różnych dziedzinach życia, zatem objęcie grupy docelowej wsparciem o charakterze kompleksowym przyczyni się do poprawy ich społecznego funkcjonowania, umożliwi osiągnięcie ekonomicznej niezależności, a tym samym rozszerzy ofertę Klubu Integracji Społecznej dla osób młodych. Uczestnicy Projektu w ramach niniejszego projektu nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne, podniosą umiejętności z zakresu obsługi komputera, skorzystają z poradnictwa specjalistycznego, treningów kompetencyjnych i motywacyjnych. W ramach integracji społecznej odbędą się 2 wyjazdy integracyjno-edukacyjne pozwalające poznać ekonomiczne i kulturalne zasoby regionu.
   Objęcie wsparciem grupy docelowej przyczyni się do zmiany jakości ich życia, podniesienia standardu życia rodziny oraz możliwości zabezpieczenia potrzeb wyższego rzędu. Edukacja psychologiczno-społeczna wpłynie na poprawę funkcjonowania w środowisku, umożliwi podniesienie kompetencji oraz poprawi wizerunek osób zagrożonych wykluczeniem w środowisku.
  • CEL Główny: Poszerzenie działań Klubu Integracji Społecznej poprzez kompleksową aktywizację społeczno-zawodową 30 bezrobotnych młodych osób w wieku 15-24 lata zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-kamiennej w okresie listopad 2012-październik 2014.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez szkolenia, kursy zawodowe i staże;
   2. Nabycie/rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy,
   3. Podniesienie poziomu samooceny, poczucia własnej wartości oraz zwiększenie motywacji do samodzielnego działania,
   4. Podniesienie/nabycie umiejętności obsługi komputera i pakietów biurowych.
  • GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do 30 klientów Ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonych korzystających ze świadczeń Ośrodka w wieku 18-24 lata, posiadający wykształcenie maksymalnie średnie. Podczas procedury rekrutacji zostaną uwzględnione oczekiwania, bariery i problemy będące najczęstszą przyczyną wykluczenia społecznego. Kryteria doboru grupy docelowej:
   • osoby młode w wieku 18-24 znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i korzystające ze świadczeń Ośrodka,
   • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie,
   • osoby o braku kwalifikacji zawodowy uniemożliwiających wejście na rynek pracy,
  • DZIAŁANIA:
   • poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz diagnozy kompetencji zawodowych i społecznych prowadzone przez Doradcę zawodowego, Psychologa, Profilaktyka uzależnień, Prawnika, Lekarza medycyny pracy i Informatyka,
   • wsparcie grupowe tj.: treningi kompetencji zawodowych i społecznych, warsztat ABC przedsiębiorczości oraz warsztat z zakresu obsługi komputera,
   • uczestnictwo w jednym z poniższych szkoleń:
    1. Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B (140 godzin/os.);
    2. Ogrodnik terenów zielonych (130 godzin/os.);
    3. Nowoczesny sprzedawca/kasjer z minimum sanitarnym (80 godzin/os.);
   • staże zawodowe u pracodawcy przez okres maksymalnie 6 miesięcy w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

   W ramach realizowanego projektu, każdy z Uczestników będzie mógł ponadto skorzystać ze wsparcia dodatkowego tj.:

   • zwrot kosztów przejazdu na zajęcia/poradnictwo/wsparcie w postaci biletów Miejskiej Komunikacji Samochodowej;
   • w przypadku szkoleń i kursów odbywających się poza miejscem zamieszkania Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów przejazdu;
   • materiały niezbędne do zajęć/wsparcia/poradnictwa;
   • poczęstunek podczas zajęć/wsparcia/poradnictwa;
   • ciepły posiłek podczas szkoleń i kursów zawodowych;
   • dodatek szkoleniowy wypłacany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
   • badanie lekarskie dla uczestników szkoleń, kursów i staży;
   • wyjazd integracyjno-edukacyjny Uczestników do Bałtowa;
   • wyjazd integracyjno-edukacyjny Uczestników do Teatru.
  • PRODUKTY:
   • Ilość godzin wsparcia przypadająca na 1 Uczestnika Projektu – minimum 81 godzin;
   • Ilość wyjazdów integracyjno-edukacyjnych – 2 wyjazdy;
   • Liczba osób uczestniczących w wyjazdach – 60 osób;
   • Ilość godzin warsztatu informatycznego przypadająca na 1 Uczestnika projektu – 20 godzin;
   • Ilość godzin szkolenia “Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B” przypadająca na 1 Uczestnika projektu – około 140 godzin;
   • Ilość godzin kursu “Ogrodnik terenów zielonych” przypadająca na 1 Uczestnika projektu – około 130 godzin;
   • Ilość godzin szkolenia “Sprzedawca/kasjer” przypadajaca na 1 Uczestnika projektu – 80 godzin;
   • Ilość wypłaconych stypendiów stażowych dla Uczestników projektu – maksymalnie 180 świadczeń – tj. 6 świadczeń/osoba.

Komentowanie jest wyłączone.