Nowe Sznase w MOPS II

 • MARZEC 2014 – GRUDZIEŃ 2014
  • PROJEKT SYSTEMOWY “Nowe Szanse w MOPS II” – PODDZIAŁANIE 7.1.1
  • O PROJEKCIE: W Skarżysku-Kamiennej (ok. 48 000 mieszkańców w tym ponad 52% to kobiety) głównym problemem społecznym jest wysokie bezrobocie, którego następstwem jest wykluczenie społeczne i ekonomiczne. W 2013 r. z pomocy MOPS korzystało 1846 rodzin na podstawie Ustawy o pomocy społecznej (1105 wnioskujących to kobiety) w tym ok. 303 osoby (16,41%) w wieku 15-30 lata – dane MOPS – 31.12.2013 r. W porównaniu z 2012 r. bezrobocie w powiecie utrzymało się na tym samym poziomie tj. 27,4% – w tym 47,07% stanowiła grupa kobiet (31.12.2013 r. – dane PUP Skarżysko-Kamienna). Nadal ponad 54,9% to mieszkańcy miasta (w tym 48,07% – kobiety). Wśród 4229 osób bezrobotnych z terenu miasta zarejestrowanych w PUP było 3841 osoby (ponad 90,82%) to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (1847 osoby to kobiety) w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowią prawie 59,71% (w tym 50,53% to kobiety). Jak wynika z danych PUP, kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest mniejsza liczba ofert pracy skierowana bezpośrednio do nich, co przekłada się bezpośrednio na statystyki w ramach tzw. zatrudnienia subsydiowanego. W 2013 r. w ramach PSU organizowanych przez MOPS wzięło udział 154 osoby (liczba wypłaconych świadczeń pieniężnych – 916). Liczba kobiet wykonujących ww. prace wyniosła 121 osób (ponad 78%). Podobne tendencje zaobserwowaliśmy w projekcie systemowym realizowanym w 2013 r. do którego zakwalifikowano 123 kobiety, stanowiących ponad 77,85% (dane MOPS). Wg diagnozy przeprowadzonej na zlecenie MOPS na próbie 263 rodzin korzystających z MOPS zidentyfikowano 4 główne problemy klienta MOPS:
   1. Bezrobocie – ponad połowa z badanych.
   2. Ubóstwo – ponad 60% badanych.
   3. Brak wykształcenia – 35% badanych.
   4. Niepełnosprawność (ON) – ponad 40% badanych.
  • CEL GŁÓWNY: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 117 osób zagrożonych wykluczeniem zrekrutowanych w 2014 r. z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i ich otoczenia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
  • CELE SZCZEGÓŁOWE:
   1. Zdobycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez 50 Uczestników projektu (UP) do grudnia 2014 r.
   2. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 117 UP – klientów MOPS poprzez warsztaty, staże zawodowe i spotkania integracyjne do grudnia 2014 r.
   3. Objęcie 117 osób pracą socjalną do grudnia 2014 r.
   4. Wsparcie finansowe dla 117 UP zapewniające kompleksowość działań w okresie do grudnia 2014 r.
  • GRUPA DOCELOWA:
   W projekcie (zgodnie z regulaminem rekrutacji) weźmie udział 117 osób – w tym nowych minimum 55 osób w Kontrakcie Socjalnym, które nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu systemowego w 2013 z terenu miasta – spełniających minimum 2 podstawowe kryteria tj.:

   • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
   • osoby w wieku aktywności zawodowej (15–30 lata),
   • dodatkowym kryterium będą także: bezrobocie, niepełnosprawność, wiek powyżej 30 roku życia, niskie kwalifikacje zawodowe, niskie wykształcenie, zatrudnieni (w szczególnej, niekorzystnej sytuacji na rynku pracy).
  • DZIAŁANIA:
   W ramach aktywnej integracji zawartych zostanie 91 Kontraktów Socjalnych (KS), natomiast w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) zostanie objętych 26 osób. Wobec UP zostaną zrealizowane minimum trzy instrumenty aktywnej integracji.

   1. W ramach KS i PAL odbędą się:
    • ze strony KIS: zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, profilaktykiem uzależnień, prawnikiem, informatykiem, doradcą zawodowym – trening pracy, lekarzem medycyny pracy – w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb;
    • ze strony PUP: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztat “ABC przedsiębiorczości” i “Jak założyć spółdzielnię socjalną”.
   2. W ramach Kontraktów Socjalnych zostaną zrealizowane następujące działania.
    • wsparcie asystenta rodziny wobec min. 10 UP według zidentyfikowanych potrzeb zgodnie z art. 11, pkt. 1-3 “Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
    • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej wobec minimum 7 UP,
    • warsztat autoprezentacji i wizażu dla minimum 13 UP, którzy mają największe trudności z własną prezentacją (ok. 40 h), udzielanie rad dotyczących sposobu ubierania się, autoprezentacji w celu nabycia umiejętności prezentowania własnej osoby w sytuacjach poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej,
    • konsultacje z lekarzem Medycyny Pracy dla minimum 80 UP w celu skierowania na Prace Społecznie Użyteczne, kursy i szkolenia zawodowe, staż i badania specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
    • skierowanie na zajęcia rehabilitacyjne (usługa) minimum 7 UP w tym ON i otoczenia realizowane indywidualnie według potrzeb i zaleceń lekarza,
    • sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych realizowane indywidualnie według potrzeb i zaleceń lekarza,
    • skierowanie uczestników na zajęciach w KIS – 60 UP w ramach KS,
    • skierowanie uczestników na zajęciach w CIS – minimum 10 UP,
    • skierowanie i sfinansowanie szkoleń zawodowych dla 40 UP w ramach KS – według diagnozy doradcy zawodowego – mających na celu zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji – realizowane przez PUP,
    • skierowanie i sfinansowanie stażu dla 20 UP w ramach KS w wieku do 30 roku życia (3 miesiące) – organizowane przez PUP,
    • kurs języka angielskiego dla minimum 8 UP,
    • dla minimum 12 UP zostanie zorganizowany kurs prawa jazdy jako wsparcie dodatkowe.
   3. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zostaną zrealizowane działania dla 26 osób w Klubie Integracji Społecznej MOPS. W ramach KIS prowadzona będzie reintegracja społeczna i zawodowa oraz instrumenty aktywnej integracji (edukacyjny, społeczny i zawodowy):
    • sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 2 UP kontynuujących naukę,
    • warsztat autoprezentacji i wizażu dla minimum 4 UP, którzy mają największe trudności z własną prezentacją (około 40 h),
    • konsultacje z Lekarzem Medycyny Pracy dla minimum 18 UP w celu skierowania na PSU, kursy i szkolenia zawodowe, staż i badania specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia,
    • skierowanie uczestników na zajęciach CIS – absolwentów KIS, minimum 2 UP,
    • skierowanie i sfinansowanie szkoleń zawodowych dla 10 UP w ramach PAL według diagnozy doradcy zawodowego mających na celu zdobycie nowych kompetencji, umiejętności i kwalifikacji – realizowane przez PUP,
    • skierowanie i sfinansowanie stażu dla 5 UP w ramach PAL w wieku do 30 roku życia (3 miesiące) – organizowane przez PUP,
    • kurs języka angielskiego dla minimum 4 UP,
    • dla minimum 4 UP zostanie zorganizowany kurs prawa jazdy jako wsparcie dodatkowe.
    • Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, zaprojektowany w odniesieniu do potrzeb konkretnego UP i jego rodziny na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb UP.

   4. W ramach prowadzonych działań przewidziane jest również wsparcie dla otoczenia Uczestników Projektu. Kontrakty Socjalne będą prowadzone metodą indywidualną przypadku, a Programów Aktywności Lokalnej metodą grupową.
  • PRODUKTY:
   1. jedno zawarte porozumienie/umowa partnerska z PUP w 2014 r.
   2. ilość godzin wsparcia/zajęć/poradnictwa w ramach projektu (824 godzin – minimum 7h/osobę),
   3. 75 stypendiów stażowych,
   4. 50 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zawodowych,
   5. 85 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w KIS,
   6. 12 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w CIS.

   Wyżej wymienione produkty będą weryfikowane poprzez: analizę dokumentacji, listy obecności, karty pracy itp. minimum raz na 3 miesiące.
   W ramach zadań Partner przeprowadzi szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i warsztaty.

Komentowanie jest wyłączone.