Informacja

Gmina Skarżysko – Kamienna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Moja rodzina”.

Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie zindywidualizowany wsparciem.

W ramach powyższego projektu zaplanowano: Trening Integracji Emocjonalnej, Trening Komunikacji Partnerskiej, Trening Kompetencji Rodzicielskich z modułem postaw antydyskryminacyjnym, Trening Zastępowania Agresji, Coaching rodzicielski, Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową, Specjalistyczne doradztwo, Organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, Zapewnienie opieki dla dzieci podczas warsztatów i spotkań indywidualnych oraz wsparcie asystenta rodziny.

Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania społeczno-rodzinnego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Wartość projektu: 1 389 311,50 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 180 914,78 zł

Więcej informacji: Klub Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 10 Skarżysko – Kamienna, telefon: 41 25 28 028

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #PomocSpołeczna, #rodzina

Komentowanie jest wyłączone.