Wyniki kontroli projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW dniach 6,9,12,13 oraz 26 maja 2014 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrole planową, która obejmowała kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyżej wymieniony projekt realizowany jest od 1.11.2012 do 31.10.2014 przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli projekt konkursowy pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” został oceniony w kategorii 1 wg. schematu:

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości potrzebne są znaczne usprawnienia.

Kategoria nr 4 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości potrzeb jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia.

Kategoria nr 5 – system w zasadzie nie funkcjonuje/system jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu(kontrola projektu).

POBIERZ informacja pokontrolna nr POKL.07.02.01-26-001/12-01

Komentowanie jest wyłączone.