Staże dla Uczestników Projektu

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej realizujący projekt pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 25 uczestników w/w projektu od 01.03.2014 została skierowana na 6 miesięczne staże zawodowe. 17 uczestników projektu podjęło staże w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego Skarżyska-Kamiennej oraz instytucjach im podległych tj. w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Państwowej Szkole Muzycznej, Muzeum im. Orła Białego, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Zarządzie Zasobów Komunalnych, Zespole Szkół Technicznych i Domu Pomocy Społecznej. 8 uczestników projektu zostało skierowanych na staże zawodowe do lokalnych przedsiębiorców. Od kwietnia 2014 r. grupa 18 uczestników projektu podjęła kurs języka angielskiego w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i atrakcyjności na rynku pracy.

Komentowanie jest wyłączone.